Sabina na bloguWeddings & Events Coordinator

Soutěž "Vyhraj SVATBU"

Publikováno 19.06.2015 v 22:33 v kategorii Svatební den Vila Čerych, přečteno: 998x

Připravila jsem pro Vás za Agenturu Sabina a Vilu Čerych krásnou soutěž pro ty, kteří by rádi spojili svoje životy v jeden. Soutěžíme v období 30. 6. 2015 a 12. 8. 2015.

Chystáte vy, vaše kamarádka, dcera nebo vnučka svatbu?

Svatba je pro většinu žen jedním z nejkrásnějších dní života. S Agenturou Sabina se můžete během svatebních příprav přestat starat nejen o svatební šaty, vizážistku, kadeřnici, fotografa, květiny, ale získáte obřad v romantické zahradě prvorepublikové Vile Čerych v České Skalici.

Agentura Sabina pro vás přichystala, u příležitosti II. Ročníku Svatebního dne otevřených dveří na Vile Čerych, výjimečné ceny v hodnotě 35 000 Kč, díky kterým se stane vaše svatba dnem, na který se nezapomíná. Stačí v období mezi 30. 6. 2015 a 12. 8. 2015 vyplnit příslušný dotazník a napsat nám, proč zrovna vy, nebo někdo z vašich blízkých zaslouží získat svatbu zdarma.


O CO SOUTĚŽÍME


 • Svatební obřad na Vile Čerych v České Skalici 5.9.2015 v 16 hodin v hodnotě 5 000 Kč
 • Koordinace svatebního obřadu Agenturou Sabina v hodnotě 5 000 Kč.
 • Zapůjčení svatebních šatů pro nevěstu od svatebního salonu Bella v Hradci Králové zápůjčky 8 000 Kč.
 • Zajištění zhotovení svatební kytice pro nevěstu a korsáž pro ženicha od květinářství JOPA Hradec Králové v hodnotě 2 000 Kč.
 • Zajištění kadeřnice pro nevěstu ve svatební den v hodnotě 2 000 Kč.
 • Zajištění vizážistky Marcely Slabé pro nevěstu ve svatební den v hodnotě 2 000 Kč.
 • Zajištění vizážistky Marcely Slabé pro maminky nevěsty a ženicha ve svatební den v hodnotě 2 000 Kč
 • Zajištění služeb fotografky Hanky Bednářové u obřadu včetně zhotovení 20 ks fotografií za svatebního dne v hodnotě 5 000 Kč.
 • Zajištění páru svatebních holoubků v ozdobné kleci od Agentury Sabina v hodnotě 1 000 Kč.
 • Fotokoutek CVAKMAT před obřadem pro svatebčany a nevěstu a ženicha v hodnotě 1 000 Kč.
 • Vytvoření fotoalba ze svatebních fotek od Agentury Sabina v hodnotě 1 000 Kč.


KOMPLETNÍ PRAVIDLA BUDOU ZVEŘEJNĚNA 30. 6.2015 VE 23:55 na www.sabinakvak.cz.PRAVIDLA SOUTĚŽE


Pravidla marketingové soutěže „Vyhraj svatbu“
(dále jen „pravidla“)


1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vyhraj svatbu“ (dále jen „soutěž“) je Agentura Sabina – Sabina Kvak., IČ: 01570129, se sídlem Hradec Králové, písečná 781/29, PSČ: 500 09 (dále jako „pořadatel“ nebo „SABINA KVAK“).


2. Doba trvání soutěže

2.1 Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 27. 6. 2015 00:00 hod do 12. 8. 2015 23:59 hod včetně.


3. Účastnice soutěže

3.1 Účastník/ce soutěže může být jen žena/muž s trvalým bydlištěm na území České republiky, který/á je svobodný/á, rozvedený/á nebo vdovec/vdova a který/á nejpozději poslední den doby trvání soutěže dovrší věku 18 let (dále jako „účastnice“).

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Agentury Sabina a dále osoby těmto zaměstnancům blízké dle § ustanovení 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výherkyní stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některé z účastnic či jiné osoby, která dopomohla dané účastnici k získání výhry.

3.3 Každá účastnice se může soutěže účastnit pouze jednou.

3.4 Výherkyní soutěže může být pouze ta účastnice, která řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherkyni.


4. Pravidla účasti v soutěži

4.1 Pro zařazení do soutěže je nezbytné splnit tyto podmínky:
(i) kterákoliv fyzická osoba (jež může být odlišná od osoby účastnící se soutěže) či právnická osoba (dále jako „soutěžící“)a současně

(ii) účastník/ce vyplněním dotazníku

https://docs.google.com/forms/d/1_xDtGA8Z5cK5uqh7pEU6jar3YB7kKSzfoloiPZS3XgY/viewform

uvede, zda se hodlá zúčastnit soutěže osobně (vždy však jen tehdy, splňuje-li podmínky pro účast v soutěži dle bodu 3.1 těchto pravidel) nebo zda do soutěže přihlašuje třetí osobu splňující podmínky pro účast v soutěži dle bodu 3.1 těchto pravidel; v takovém případě účastník/ce při vyplnění dotazníku uvede křestní jméno a mobilní telefonní číslo takto přihlašované osoby;a současně

(iii) účastník/ce při vyplnění dotazníku uvede formou krátkého příběhu své důvody, proč by měla soutěž vyhrát právě ona nebo ta osoba, kterou účastník/ce přihlásil/a, s tím, že bude usilovat o co nejzajímavější, nejvtipnější a/nebo nejoriginálnější příběh.

4.2 Do soutěže bude zařazena jen taková účastnice, která projeví výslovný souhlas se svojí účastí v soutěži a s těmito pravidly.

4.3 Výsledky soutěže vyhodnocuje a výherkyni určí pořadatel po skončení soutěže, postupem dle čl. 5.2 těchto pravidel.


5. Výhry, pravidla získání výher

5.1 Do soutěže je vložena 1 výhra, kterou je 1x výherní voucher, představující právo na čerpání této ceny v přímé souvislosti s uskutečněnou svatbou výherkyně/výherce a jejího partnera/partnerky:

 • Svatební obřad na Vile Čerych v České Skalici 5.9.2015 v 16 hodin v hodnotě 5 000 Kč
 • Koordinace svatebního obřadu Agenturou Sabina v hodnotě 5 000 Kč.
 • Zapůjčení svatebních šatů pro nevěstu od svatebního salonu Bella v Hradci Králové zápůjčky 8 000 Kč.
 • Zajištění zhotovení svatební kytice pro nevěstu a korsáž pro ženicha od květinářství JOPA Hradec Králové v hodnotě 2 000 Kč.
 • Zajištění kadeřnice pro nevěstu ve svatební den v hodnotě 2 000 Kč.
 • Zajištění vizážistky Marcely Slabé pro nevěstu ve svatební den v hodnotě 2 000 Kč.
 • Zajištění vizážistky Marcely Slabé pro maminky nevěsty a ženicha ve svatební den v hodnotě 2 000 Kč
 • Zajištění služeb fotografky Hanky Bednářové u obřadu včetně zhotovení 20 ks fotografií za svatebního dne v hodnotě 5 000 Kč.
 • Zajištění páru svatebních holoubků v ozdobné kleci od Agentury Sabina v hodnotě 1 000 Kč.
 • Fotokoutek CVAKMAT před obřadem pro svatebčany a nevěstu a ženicha v hodnotě 1 000 Kč.
 • Vytvoření fotoalba ze svatebních fotek od Agentury Sabina v hodnotě 1 000 Kč.

.

5.2 Čerpání výhry bude individuálně dohodnuto s výherkyní/výhercem a může podléhat dalším podmínkám stanoveným pořadatelem (podpis příslušné smlouvy, podpis žádosti o uzavření manželství na Matrice v České Skalici apod.), resp. bude podléhat dohodě s výherkyní.

5.3 Podmínkou vzniku nároku výherkyně na výhru je, aby se svatba výherkyně s jejím partnerem uskutečnila v termínu 5.9.2015 na Vile Čerych v České Skalici. Pořadatel je oprávněn nahradit výherní voucher dle tohoto odstavce několika jednotlivými vouchery za podmínky, že hodnota výhry a její rozsah zůstane zachován.

5.4 Výherkyni vybere pětičlenná porota určená pořadatelem a složená ze zástupců pořadatele, resp. Partnery soutěže. Zasedání poroty proběhne nejpozději do 15.8.2015 . Výherkyně bude vybrána ze všech účastnic zařazených do soutěže postupem dle čl. 4.2 těchto pravidel. Výherkyní se stane ta účastnice, která správně zodpoví soutěžní otázky a jejíž příběh o důvodech, proč by měla soutěž vyhrát, vyhodnotí porota jako nejzajímavější, nejvtipnější a/nebo nejoriginálnější.


6. Další pravidla soutěže

6.1 Tato pravidla jsou současně dostupná po celou dobu soutěže na webové stránce www.sabinakvak.cz a www.facebook.com/Agentura.Sabina.

6.2 V případě, že se zjistí, že výherkyně soutěže uvedla nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje pravidla soutěže, nemá na výhru nárok a dle výše uvedených podmínek vyhodnocení soutěže bude určena další výherkyně. Stejně bude postupováno v případě, že nebude možné cenu výherkyni doručit či předat či nevznikne-li výherkyni nárok na výhru z jiných důvodů.

6.3 Výherkyně není oprávněna požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastnicím soutěže nijak jinak zavázán a ty nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.4 Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzatá výhra propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (funkčnost telefonních linek, sítě apod.). Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně výherkyni nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

6.5 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.sabinakvak.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla soutěže.


7. Osobní údaje

7.1 Udělením souhlasu s účastí dané účastnice v soutěži a s těmito pravidly postupem dle čl. 4.2 těchto pravidel současně Účastnice uděluje svůj souhlas s tím, aby její jméno, příjmení, místo bydliště, podobizna a případně rozhovor byly v rámci této soutěže a při její propagaci zveřejňovány v médiích, zejména v periodikách vydávaných pořadatelem.

7.2 Účastnice má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně na adrese pořadatele odvolán.


9. Závěrečné ustanovení

9.1 Tato pravidla jsou platná a účinná od 29. 6. 2015.

Agentura Sabina

Organizátor:
Hlavní partner:Mediální partner:


SWING.CZPartneři soutěže:


  
       


Marcela Slabá – líčení nevěsty a svatebčanůKadeřnice a vizážistka Jolana
 


Vaše

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?http://www.sabinashop.cz